Pracovní schůzka s princeznou Angelikou Lātūfuipeka Halaevalu Mata’aho Tuku’aho, vysokou komisařkou Království Tonga

Pracovní schůzka s její královskou výsostí princeznou Angelikou Lātūfuipeka Halaevalu Mata’aho Tuku’aho, vysokou komisařkou Království Tonga.